Törvények és Jogszabályok


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT, TÁJÉKOZTATÓ

MADS – Márton Áron Iskolaszövetkezet

MADS WORK Kft.

MARKLAR Kft.

MADS - GOLD Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

Jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a regisztráció során a www.mads.hu és a www.madsmarketing.hu, valamint a www.madsgold.hu weboldalakon megadott, továbbá írásban, papír alapon rögzített, valamint elektronikus üzenet útján küldött személyes adatok vonatkozásában a MADS - Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet /rövidített neve: MADS - Márton Áron Iskolaszövetkezet, székhelye: 1092 Budapest, Erkel utca 3. földszint, cégjegyzékszáma: Cg. 01-02-054107, adószáma: 11931335-2-43., statisztikai számjele: 11931335-7810-123-01., képviseli: Lator Sándor az Igazgatóság elnöke, valamint Virág Viktor az Igazgatóság tagja, és Szántó Zsolt Sándor, az Igazgatóság tagja, önállóan/, továbbá a MADS - GOLD Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet /rövidített név: MADS - GOLD Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, székhely: 1092 Budapest, Erkel Ferenc utca 3. földszint, cégjegyzékszám: Cg.01-02-054514, A cég statisztikai számjele: 26248376-7830-151-01,. képviseli: Virág Viktor az Igazgatóság elnöke, önállóan és Lator Sándor az Igazgatóság tagja, önállóan, valamint Szántó Zsolt Sándor az Igazgatóság tagja, önállóan/, továbbá a MADS WORK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /rövidített név: MADS Marketing Kft., székhely: 1092 Budapest, Erkel utca 3. földszint, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-949538, adószám: 23026517-2-43., statisztikai számjel: 23026517-7022-113-01., képviseli: Ember Ágnes ügyvezető, önállóan/, valamint a MARKLAR Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /rövidített név: MARKLAR Kft., székhely: 4400 Nyíregyháza, Belső körút 57., cégjegyzékszám: Cg.15-09-071747, adószám: 14019056-2-15., statisztikai számjel: 14019056-8220-113-15.., képviseli: Virág Viktor ügyvezető, önállóan/, /a továbbiakban együtt: Adatkezelők vagy MADS Cégcsoport/, által végzett szolgáltatások keretében a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Fogalmak:

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens /GDPR/: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában a MADS Cégcsoport szolgáltatásait igénybe vevő nappali tagozatos hallgató, öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő nyugdíjas, munkakereső, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítése érdekében a MADS Cégcsoportot felkereső bármely természetes személy.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Általános adatkezelési elvek:

A MADS Cégcsoport magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggő minden adatkezelés a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel. Az Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely a birtokukba került személyes adatok biztonságát megóvja.

A MADS Cégcsoport szigorú elvek szerint védi az érintettek személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Számos biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. Az érintettek által megadott személyes adatokat ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.

Jelen adatkezelési nyilatkozat összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 1992. évi CXII. törvény /továbbiakban: Infotv./ előírásaira.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat – az Infotv. 20. § rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a MADS Cégcsoport milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – a hivatkozott weboldalak felhasználói, az iskolaszövetkezeti tagok, valamint a nyugdíjas szövetkezeti tagok, illetve munkakeresők tájékozódhatnak arról, hogy hogyan kérhetik a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérhetik azok zárolását, vagy törlését a MADS Cégcsoport nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségeik vannak.

A hivatkozott weboldalakon, valamint jelentkezési lap kitöltése útján, vagy személyesen vagy elektronikus üzenet útján történő regisztrációval az érintettek, a MADS Cégcsoport szolgáltatásait igénybe vevők kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és tájékoztatást, valamint kifejezetten hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a www.mads.hu, valamint a www.madsmarketing.hu, illetve www.madsgold.hu weboldalakról linken keresztül érhetőek el. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a MADS Cégcsoport felelősséget nem vállal.

A hivatkozott weboldalakon gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a MADS Cégcsoport, melyhez tárhely szolgáltatót vesz igénybe, aki, mint adatfeldolgozó, az adatokat tárolja a tárhely szolgáltatásra tekintettel.

A MADS Cégcsoport személyes adatot akkor kezel, ha ahhoz az érintett hozzájárul, amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve azokat a szolgáltatási részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

A MADS Cégcsoport által üzemeltetett weboldalakon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. A MADS Cégcsoport csak olyan személyes adatokat rögzít és kezel, amelyeket a felhasználó – a MADS Cégcsoport által üzemeltetett honlapokon történő regisztráció, vagy a felhasználó kérésére a MADS Cégcsoport munkatársai által végzett személyes vagy internetes regisztráció során önkéntesen bocsát a MADS Cégcsoport rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan az érintett az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult.

A MADS Cégcsoport által üzemeltetett weboldalakon történő regisztrációval az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a MADS Cégcsoport az adatbázisában elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa a szerződéses partnerei felé. A regisztráció során a MADS Cégcsoport csak olyan személyes adatot kér az érintettektől, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A MADS Cégcsoport semmilyen személyes adatot nem gyűjt a weboldalakon keresztül automatikusan vagy az érintettek tudta nélkül. Továbbá az érintettek által önkéntesen a MADS Cégcsoport rendelkezésére bocsátott adatokat is kizárólag saját tevékenysége keretein belül használja fel, nem adja kölcsön, nem értékesíti, vagy nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára.

A MADS Cégcsoport által üzemeltetett weboldalakon történő regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak: Név, e-mail , telefon, születési dátum, a település, amelyben a felhasználó munkát kíván vállalni.

A MADS Cégcsoport által üzemeltetett weboldalakon történő regisztrációval az érintett hozzájárul, hogy a MADS Cégcsoport a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben tájékoztassa a regisztráció során pontosított, az önéletrajzban szereplő adatainak megfelelő ajánlatokról.

A MADS Cégcsoport által üzemeltetett weboldalakon történő regisztrációval az érintett hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott e-mail címére a MADS Cégcsoport a szolgáltatásairól, aktuális diák-, illetve felnőtt vagy nyugdíjas munka ajánlatairól tájékoztatót küldjön.

A MADS Cégcsoport személyes adatot csak abban az esetben továbbít, valamint a különböző adatkezeléseit csak akkor kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A GDPR rendelet értelmében a MADS cégcsoport adatvédelmi incidens esetén az incidensről való tudomásszerzést követő 72 /hetvenkettő/ órán belül köteles értesíteni az adatvédelmi hatóságot és adott esetben az érintetteket is, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama és köre:

Az adatkezelés célja: hogy az érintettek által a személyes vagy internetes regisztráció során megadott személyes adatokat a MADS Cégcsoport az általa fenntartott adatbázisban a MADS Cégcsoport tevékenységében való közreműködésre való jelentkezés céljából elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa olyan harmadik személyek felé, akik a MADS Cégcsoport vállalkozási tevékenységével összefüggő szerződéses partnerei. Ezen szerződéses partnerek a továbbított személyes adatokat a MADS Cégcsoport vállalkozásaival megkötött vállalkozási, megbízási, munkaerő-kölcsönzési vagy munkaerő-közvetítési szerződés teljesítése céljából használják, arra tekintettel, hogy abban a jelentkezők a MADS Cégcsoporttal való tagsági, megbízási, munka vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését követően, alkalmasságuk esetén személyesen közreműködhetnek. Az adatkezelés célja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása. Az adatkezelés célja továbbá az érintettekkel való kapcsolattartás; az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása, hírlevél kiküldése; az érintettek foglalkoztatásra irányuló jogviszony szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak és igényeinek a feltárása. Amennyiben az érintett a pályázott munkakörre nem alkalmas, de adatait a MADS Cégcsoport az érintett hozzájárulásával kezeli, az adatkezelés célja az érintett részére további álláslehetőségek ajánlása; az érintettek tájékoztatása a MADS Cégcsoportnak az érintett számára nyújtott szolgáltatásairól, az érintettnek a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségeiről; Az adatkezelés célja továbbá a MADS Cégcsoport által (akár saját céljára, akár ügyfelei megbízásából meghirdetett állásajánlatokkal kapcsolatosan) közzétett álláshirdetésekkel kapcsolatos kiválasztási eljárások lefolytatása; az érintettek önéletrajzának elkészítése, tárolása és a potenciális munkáltatók, külső szolgáltatók rendelkezésére bocsátása. Az adatkezelés célja továbbá a MADS Cégcsoport és az érintett között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés további célja a weboldal szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása.

Az adatkezelés célja másrészt a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Külön hozzájárulás alapján a MADS Cégcsoport az érintettek személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (elsősorban hírlevél) céljából is felhasználhatja. A MADS Cégcsoport tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a hírlevélben nem csak a MADS Cégcsoport, hanem esetlegesen más gazdasági társaságok reklámjai is elhelyezésre kerülhetnek, azonban számukra az ériontettek személyes adatai az érintettek hozzájárulása nélkül nem kerülnek átadásra, továbbításra.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek regisztrációja, vagy írásbeli hozzájárulása és a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmának elfogadása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.), a szövetkezeti tagsági viszony létrejöttével és nyilvántartásával kapcsolatos törvényi feladatok végrehajtása (2013.évi V. tv.  - Ptk. - 3:354.§, 3:355.§).

A kezelt adatok köre: személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság), elérhetőségek (telefonszám, állandó lakóhely, tartózkodási hely, e-mail cím), jogosítvány típusa, álláskereséssel érintett szakmai, illetve földrajzi terület, képesítésre és tapasztalatra vonatkozó információk, eddigi és utolsó munkahelyek, érdeklődés, fizetési igény, a pályázó által rendelkezésre bocsátott referenciák, bizonyítványok, személyi igazolvány száma és érvényessége, útlevélszám, lakcímkártya száma, fénykép, számítástechnikai ismeretek, egyéb, az érintettek által a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal összefüggésben megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés megkezdésétől az érintett utolsó, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó aktivitásától számított 5 /öt/ év. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó aktivitásnak minősül a MADS Cégcsoport személyes felkeresése, ajánlatokra történő személyes vagy internetes jelentkezés, weboldalra történő belépés. Az iskolaszövetkezeti tagságra, valamint nyugdíjas szövetkezeti tagságra jelentkezők vonatkozásában az adatokat az adatkezelők a kérelmező tényleges belépéséig, vagy a belépés elutasításáig (legfeljebb 1 évig) tárolják, ezt követően vagy tagként tartják nyilván az érintettet, vagy megsemmisítik a felvett adatokat.

A MADS Cégcsoportnak az általa kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 (nyolc) évig meg kell őriznie, így amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását érintett visszavonja, a MADS Cégcsoport az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 (nyolc) évig megőrizni.

Az adatok megismerése: Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat a MADS Cégcsoport munkatársai, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg. A MADS Cégcsoport tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit a MADS Cégcsoportnak teljesítenie kell. A MADS Cégcsoport az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított), amelynek tartalmáról az érintett kérésére a MADS Cégcsoport tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adattovábbítás: az érintett az adatbázisba való regisztrációval elfogadja, hogy személyes adatait a MADS Cégcsoport továbbíthatja a szolgáltatásait igénybe vevő szerződéses partnereinek munkaerő toborzás céljából. A MADS Cégcsoport a megadott adatokkal kapcsolatban üzleti partnerei részére az adatkezelés célja érdekében végez adattovábbítást. Az érintett érdekében végzett adattovábbítás címzettjei - a MADS Cégcsoport üzleti partnerei - folyamatosan változnak, ezért ennek tételes megadása aránytalan nehézséggel járna. A MADS Cégcsoport biztosítja az érintett részére, hogy korlátozza az adattovábbítás címzettjeinek körét, és kizárja az adattovábbításból az érintett által megjelöl címzetteket.

Az adatkezelés NAIH nyilvántartási száma:

Az adatkezelés nem bejelentés köteles tekintettel az Infotv. 65. § (3) bekezdésének a) pontjára, mely rögzíti, hogy nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha

az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,

az adatkezelés célja az érintett számára ismert,

a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,

az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,

az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből (ide nem értve az adatfeldolgozónak történő adatátadást),

az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

A személyes adatok tárolása, biztonsága:

A MADS Cégcsoport számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye az 1092 Budapest, Erkel utca 3. földszint alatt találhatók meg.

A MADS Cégcsoport tárhely-szolgáltatót vesz igénybe, aki a tárhely-szolgáltatói szerződés alapján az adatokat tárolja.

A tárhelyszolgáltató adatai:

neve: Magyar Telekom Nyrt.

székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

webcím: www.telekom.hu

telefon: 1435

külföldről történő hívás esetén: +36 (1) 447 4475

A MADS Cégcsoport informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen.

A MADS Cégcsoport műszaki, informatikai, szervezési és szervezeten belüli intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának megőrzéséről, az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok megfelelő védelmi szintjéről.

Felelősség:

A MADS Cégcsoport tagjai, mint Adatkezelők, együttes adatkezelést végeznek, mert közös cél érdekében történik az adatkezelés, és az adatkezelők együttműködnek az adatkezelés során, valamint egyetemlegesen felelnek az adatkezelésért.

Az interneten keresztül történő regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében az érintettet terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak. A felhasználók tudomásul veszik, hogy felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, melyek a MADS Cégcsoportot és harmadik személyeket a felhasználók által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt érik.

Vonatkozó jogszabályok:

Jelen dokumentum kiadásakor különösen az alábbiak:

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

2011. évi cxii. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. a jogszabály legfrissebb állapota elérhető

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR)

Joggyakorlás, jogorvoslat:

Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban (a feldolgozott adatairól,  az adatkezelés céljáról,  jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat)  a MADS Cégcsoporttól mind elektronikusan, mind írásban ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, illetve ingyenesen kérhetik kezelt adataiknak helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, vagy törlését, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig bírósághoz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak.

A MADS Cégcsoport köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben:

a kezelése jogellenes,

az érintett kéri,

hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,

azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit a MADS Cégcsoport számára személyesen az 1092 Budapest, Erkel Ferenc utca 3. földszint alatti címen, vagy a ma Mutasd e-mail címen teheti meg, melyre a MADS Cégcsoport a válaszát 30 /harminc/ napon belül köteles megküldeni.

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

A MADS Cégcsoport a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 /tizenöt/ nap alatt megvizsgálni, és annak megalapozottságáról a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a MADS Cégcsoport köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A MADS Cégcsoport a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Abban az esetben, ha az érintett a MADS Cégcsoport döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 /harminc/ napon belül - bírósághoz fordulhat.

Cookie-k (sütik) használata:

A MADS Cégcsoport a weboldalon ún. cookie-kat /magyarul: sütiket/ használ. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket az érintett böngészője az érintett gépére tölt le, hogy a MADS Cégcsoport a felhasználói élményt javíthassa. Általában a cookie-k az érintett által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. Az érintett a böngészőjében letilthatja a sütik használatát.

 

 


A szövetkezet jogi képviseletét a Dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda /székhely: 1051 Budapest, Október 6  utca 22 telefon: 06-1-798-58-75, mobil: 06-20-952-31-52, e-mail: levente.sebok@avocat.hu/ látja el.